Constructora

TREBALLEM AMB PRODUCTE PROPI I/O A TRAVÉS D’INVERSIONS DE TERCERS

Tenim imatge integral, sent responsabilitat nostra a títol enunciatiu i no limitat, la selecció i contractació en nom propi de quants tècnics siguin necessaris per al desenvolupaments d’obres i redacció dels corresponents projectes tècnics, la sol·licitud en nom de la Propietat de quantes llicències, permisos i autoritzacions siguin necessaris per a l’execució de l’obra i el seu ús posterior de l’actiu.

L’execució directa de les obres de construcció de l’Actiu en els terminis compromesos, el control de despeses i la qualitat dels materials, la reposició de voreres o qualsevol altre producte relacionat amb la urbanització de les finques que es poguessin veure afectades per les obres.

Tramitació i obtenció de qualsevol alta i reclutament, provisional i definitiu, fins a tot tipus de serveis i subministraments. O la finalització d’obres i lliurament de l’Actiu a la propietat amb les llicències necessàries per a la seva utilització (incloent les llicències de primera ocupació o equivalents de les unitats resultats) i en perfectes condicions de terminació, acabament i funcionament. Som una gran companyia amb gran experiència i prestigi reconegut en el desenvolupament de treballs de promoció i construcció immobiliària, particularment en l’execució de projectes de promoció i construcció d’actius, assumint funcions de promotor delegat en la programació, desenvolupament i execució d’aquests projectes.

Les nostres funcions com promotor delegat comprenen la totalitat dels treballs necessaris per al disseny, tramitació de llicències i permisos, realitzar la inscripció registral de la nova obra finalitzada.

Realitzem els projectes bàsics i d’execució necessaris per a desenvolupar el programa de necessitats del client, juntament amb totes modificacions que calguin o que les parts puguin acordar respecte a les obres, conforme al contracte que es signi.

L’estudi de seguretat i salut.

Qualsevol projecte tècnic (per exemple, un projecte d’instal·lacions) que fos necessari per a la correcta execució de la promoció.

Presentem els corresponents projectes tècnic a l’ajuntament corresponent, juntament amb els corresponents escrits o formularis de sol·licitud de llicències.

Preparació d’avals o garanties que l’ajuntament pogués demanar per a la concessió de qualsevol de les llicències o permisos, a partir de la signatura del present contracte.

Supervisió de l’execució de les obres, fent el promotor delegat feines com:

 • Supervisió i control de l’execució de les obres.
 • Coordinació a l’obra entre el diferents contractistes i subcontractistes, l’organisme de control tècnic i amb caràcter general, entre tots els agents que intervinguin a l’execució de les obres.
 • Control de peticions de materials i subministraments i de la seva qualitat.
 • Organització de reunions periòdiques entre els contractistes, els subcontractistes i la direcció facultativa, la seva assistència i l’elaboració d’actes.
 • Control de l’execució de les obres i les seves variants.
 • Control de compliment del planning previst de les obres i la seva actualització, tot això amb l’objectiu de garantir l’execució dels treballs amb els costs, terminis i qualitats prevists.
 • Neteja i desenrunament de les obres, retirant totalment els materials, bastides, màquines i altres elements que es puguin trobar a la finca o actiu.
 • Coordinació de les visites d’inspecció de l’actiu.
 • Acompanyar als compradors de les unitats resultants a les visites que requereixi la propietat.
 • Detecció de possibles defectes, la seva reparació i la recepció de les obres.
 • El promotor delegat assumeix expressament l’obligació de vetllar per l’estricte compliment de les obligacions i prescripcions legals en matèria de seguretat i higiene al treball, concretament en relació amb l’estudi i el pla de seguretat i salut que s’aprovi, sense que suposi un increment del cost per a la Propietat.